فرصت های شغلی

اگر تمایل به همکاری با شرکت زیست فناوری داماهی دارید، مشخصات و رزومه خود را وارد نمایید تا کارشناسان ما پس بررسی با شما تماس بگیرند.