پروژه ها

در این بخش می توانید برخی از پروژه های گروه زیست فناوری داماهی را مشاهده کنید.

کیت های نمونه برداری

تولید انواع کیت و سوآب های نمونه برداری از جمله کیت نمونه برداری کووید ۱۹

تولید انواع کیت و سوآب های نمونه برداری از جمله کیت نمونه برداری کووید ۱۹