سرمایه گذاری خطر پذیر و جذب سرمایه

سرمایه گذاری خطر پذیر و جذب سرمایه در زمینه محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه ، در حوزه فعالیت شرکت و دارای اولویت و توجیه اقتصادی، از دیگر خدمت گروه زیست فناوری داماهی می‌باشد.