کارگزاری فناوری

گروه زیست فناوری داماهی به عنوان عضو فعال زیست بوم نوآوری و فناوری و با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان مجرب به ارایه خدمات مختلف حوزه فناوری در قالب کارگزاری از جمله: به هم رسانی فناوری، تجاری سازی، توانمند سازی، توسعه بازار، نظارت و… می‌پردازد .