شتابدهی

شتابدهنده داماهی، به صورت تخصصی در زمینه شتابدهی و ارائه خدمات فناوری حوزه فناوری‌های دریایی فعالیت می‌نماید.
خدمات شتابدهی داماهی

تیم  شتابدهنده داماهی به پشتوانه سال ها فعالیت در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور علی الخصوص حوزه فناوری های دریا محور و تعامل بسیار مثبت با اجزای این زیست بوم اعم از صنایع بزرگ،کارگزاران فناوری و نهاد های حاکمیتی و  سوابق اجرایی و عملیاتی مناسب در زمینه خدمات فناوری های دریایی ، به ارایه خدمات فناوری و شتابدهی در حوزه مذکور می پردازد .

وبسایت شتابدهنده : DAMAHI.CO

خدمات شتابدهی داماهی